travel news

วัดเขาดินใต้ หรือวัดพระหน่อธรณินทร์

วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ริมฝั่งแม่น้ำปิงแห่งนี้ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายซึ่งมีอายุประมาณ 300 ปีเศษเลยทีเดียว โดยตัววัดตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาโพธิ์ใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกัน สาเหตุนี้เองจึงมีชื่อเต็มว่าวัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม ความสำคัญของวัดเขาดินใต้ปรากฏชัดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเมื่อวันที่ 28 ส.ค.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นทางชลมารค เ

สด็จเมืองกำแพงเพชร ทรงแวะวัดเขาดินใต้ เพื่อนมัสการหลวงพ่อเฮง ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาส ทรงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเฮงเป็นเวลานานจนพอพระราชหฤทัยและทรงชื่นชมในศีลา-จารวัตรของภิกษุรูปนี้ ภายหลังที่ได้เสด็จฯกลับพระนคร ได้นิมนต์หลวงพ่อเฮงเข้าเฝ้าบ่อยครั้ง โดยเฉพาะ ในราชพิธีสำคัญๆ ของพระราชวัง และทรงภายหลังได้กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหลวงพ่อเฮง เป็นพระครูชั้นพิเศษ มีพระราชทินนามว่า พระครูพิสิษฐสมถคุณ พัดยศมีแถบสีขาวเป็นสัญลักษณ์เป็นพระครูชั้นพิเศษ ซึ่งพัดยศนี้ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand